EN \ BG

 

GENERAL RULES OF THE CAMPAIGN

 

„Refer a friend”

 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

 

(1) The campaign “Refer a friend” (“The Campaign”) is organized by MANSION TECHNOLOGY AND OPERATIONS CENTRE EOOD, UIC: 202724488, Sofia, 1784, 115G Tsarigradsko shousse blvd., Megapark Business Centre, fl. 2 (“MANSION”).

(2) The purpose of the Campaign is to enable individuals outside Mansion to recommend job candidates, as well as to receive an award if the proposed candidates are successfully hired.

(3) These General rules („The Rules”) detail the conditions for participation in the Campaign.

 

SECTION 2. RIGHT TO PARTICIPATE

 

(1) The Campaign is open to all individuals over the age of 18 who are not Mansion’s employees.

(2) There is no limit to the number of referrals that Campaign participants can make. Participants could not recommend themselves as job candidates under this Campaign.

 

SECTION 3. CAMPAIGN DEVELOPMENT MECHANISM

 

(1) To participate in this Campaign, the Participants shall:

(a) Select an appropriate position for the recommended candidate from the list of positions covered by the Campaign published on the Mansion website;

(b) Fill in the form published on Mansion’s website, stating:

- Data of the Participant: name, surname, telephone, e-mail;

- Data of the job candidate: name, surname, position for which the candidate is recommended;

(c) To agree and accept the present Rules;

(2) The job candidate submits his / her application to Mansion for the proposed position;

(3) Mansion contacts the job candidate if finds his/her application suitable ;

(3) The Participant in the Campaign shall:

(a) Be entitled to receive the award under Section 4 provided that an employment agreement is signed between Mansion and the referred candidate, which is not terminated during the first three months of the agreed probationary period.

(b) If the requirements under Art. 3a are met, the Participant shall contact Mansion to sign a civil contract in connection with the distribution of the award.

(5) The Participant shall not be entitled to award, if:

- The referred candidate was in recruitment process with Mansion in the last 6 months before the employment;

- The referred candidate is a current or former employee of Mansion;

- The referred candidate was referred earlier under the rules of this section by another participant in the Campaign;

 

SECTION 4. DESCRIPTION OF THE AWАRD

 

(1) As part of the Campaign, participants can receive an award the amount of which depends on the position held by the reffered job candidate in Mansion.

(2) The amount of the awards for each of the positions participating in the Campaign is published on Mansion’s website.

(3) Mansion calculates, withholds, pays and declares the due income tax on the value of the award according to the current Bulgarian legislation.

 

SECTION 5. PERSONAL DATA PROTECTION

 

(1) For the purposes of this Campaign, Mansion processes as controller the following personal data of the Participants in the Campaign - name, surname, telephone, e-mail;

(2) Other information regarding the personal data processing:

(a) Lawful Basis of the Processing: Article 6, Para. 1, let. “b” of the General Data Protection Regulation ("GDPR").

(b) Data recipients: accounting company, IT and hosting providers.

(c) Storage period: Until the end of the Campaign.

(d) Rights of the data subject: right of access, correction, erasure, restriction of processing and right to lodge a complaint according to the requirements of the GDPR.

The Data subject shall take the following steps to exercise his / her rights: to send an email to the DPO of Mansion: dpo_bg@mansion.com where the Controller will respond within 1 month.

This Rules are issued in Bulgarian and in English language. In case of discrepancy between the text in Bulgarian and the text in English, the Bulgarian version shall prevail.

     

 

 

OБЩИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

 

„Препоръчай приятел“

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

(1) Кампанията „Препоръчай приятел“ („Кампанията“) се организира от „МЕНШЪН ТЕХНОЛЪДЖИ ЕНД ОПЪРЕЙШЪНС СЕНТЪР“ ЕООД, ЕИК: 202724488, гр. София, п.к.1784, бул. Цариградско шосе No 115Г, Мегапарк Бизнес Център, ет. 2 („МЕНШЪН“).

(2) Целта на Кампанията е да даде възможност на външни за Меншън физически лица да препоръчат кандидати за работа, както и да получат награда, ако предложените кандидати бъдат наети успешно на работа.

(3) В настоящите Общи правила („Правилата“) подробно са описани условията за участие в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

(1) Кампанията е отворена за всички физически лица, навършили 18 години, които не са служители на Меншън.

(2) Няма ограничение в броя на препоръките, които участниците в Кампанията могат да правят. Участниците нямат право да препоръчват себе си като кандидат за работа в рамките на настоящата Кампания.

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ НА РАЗВИТИЕ НА КАМПАНИЯТА

 

(1) За да участват в тази Кампания, Участниците трябва:

(а) Да подберат подходяща позиция за препоръчвания кандидат от списъка с позиции, за които се отнася Кампанията, публикуван на електронната страница на Меншън;

(b) Да попълнят формата, публикувана на електронната страница на Меншън, като посочат:

- Данни за Участника: име, фамилия, телефон, и-мейл;

- Данни за кандидата за работа: име, фамилия, позиция, за която се препоръчва кандидатът;

(c) Да се съгласят и приемат настоящите Правила;

(2) Кандидатът за работа подава своята кандидатура в Меншън по предложената позиция;

(3) Меншън се свързва с Кандидата за работа, ако прецени, че кандидатурата му е подходяща;

(4) Участникът в Кампанията:

(a) Има право да получи наградата по Раздел 4, при условие че между препоръчания от него кандидат и Меншън бъде сключен трудов договор, който не е прекратен през първите три месеца от уговорения срок за изпитване.

(b) При настъпването на обстоятелствата по чл. 4а, Участникът в Кампанията се свързва с Меншън за сключване на граждански договор във връзка с получаването на наградата.

(5) Право на награда не възниква, ако:

- Предложеният кандидат е бил в процес на подбор с Меншън през последните 6 месеца преди назначаването;

- Предложеният кандидат е настоящ или бивш служител на Меншън;

- Предложеният кандидат е препоръчан по-рано по реда на настоящия раздел от друг участник в Кампанията;

 

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

 

(1) В рамките на Кампанията, участниците могат да получат награда, чийто размер зависи от позицията, на която е нает предложеният от тях кандидат в Меншън.

(2) Размерът на наградите за всяка от позициите, които участват в Кампанията, се публикува на електронната страница на Меншън.

(3) Меншън изчислява, удържа, внася и декларира дължимия от Участника данък върху дохода, начислен върху стойността на наградата, съгласно действащото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

(1) За целите на провеждането на настоящата Кампания, Меншън обработва в качеството на администратор следните лични данни на Участниците в Кампанията – име, фамилия, телефон, и-мейл;

(2) Друга информация във връзка с обработването на личните данни:

(a) Правно основание за обработването на лични данни: чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД“).

(b) Получатели на лични данни: счетоводна кантора, доставчици на IT и хостинг услуги.

(c) Срок на съхранение на личните данни: До приключване на Кампанията.

(d) Права на субекта на лични данни: право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и на жалба съгласно изискванията на ОРЗД.

Субектът на данни следва да предприеме следните стъпки, за да упражни правата си: да изпрати и-мейл на ДЛЗД на Меншън: dpo_bg@mansion.com като Администраторът следва да предприеме действия в отговор в рамките на 1 /един/ календарен месец.

Настоящите Правила са съставени на български и на английски език. При несъответствие между текста на български и текста на английски език, приоритет ще има текстът на български език.